Nacionālais attīstības plāns 2013

Latvijas Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa stratēģiskais plānošanas dokuments 2007. – 2013.gadam, apstiprināts LR Ministru kabinetā 2006.gada 4.jūlijā, pieņemot noteikumus Nr.564.

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 9.panta otro daļu, Nacionālais attīstības plāns ir hierarhiski augstākais vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments.

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns

Ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203 tika apstiprināts Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam (LSAP).

Rīkojums nosaka, ka Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam (NAP) stratēģijas īstenošanu 2010.–2013.gadā veic atbilstoši LSAP.

Ņemot vērā ekonomikas recesiju, vienlaikus ievērojot NAP noteikto valsts izaugsmes mērķi (dzīves kvalitātes paaugstināšana caur virzību no darbietilpīgas ekonomikas uz zināšanām un prasmēm balstītu ekonomikas attīstību), tika izstrādāts LSAP, kurš piedāvā esošajai sociāli ekonomiskajai situācijai aktuālu stratēģisko mērķi prioritātes un rīcības virzienus, kas sasaistīti ar kvantitatīviem mērķa rādītājiem.

Saskaņā ar augstāk minēto, LSAP nav veidots kā budžeta, tā ietvaros nodrošināmo funkciju un veicamo investīciju apraksts. Vienlaikus Ministru kabineta noteiktie vidēja termiņa budžeta mērķi sekmēs plānā noteikto prioritāšu īstenošanu.

Lai īstenotu plānu, nepieciešams veikt izmaiņas esošajās rīcībpolitikās un īstenot ekonomikas recesijas situācijai atbilstošus uzdevumus, vienlaikus ievērojot nepieciešamo budžeta konsolidāciju.

NAP izstrāde

NAP izstrāde tika uzsākta 2004.gada 29.jūnijā, pieņemot Ministru kabineta noteikumus Nr.565 “Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtība”.

2006.gada 19.jūnija Nacionālās reģionālās attīstības padomes sēdē tika pieņemts lēmums – saskaņot NAP gala redakcijas projektu un atbalstīt tā tālāko virzību uz Ministru kabinetu.

2006.gada 4.jūlijā NAP tika apstiprināts Ministru kabinetā, pieņemot noteikumus Nr.564 “Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam”.

Balstoties uz Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.565 “Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtība”, 2004.gada 27.jūlijā tika izdots Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojums par NAP izstrādes Vadības grupas sastāvu.

Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums

Lai novērtētu Nacionālā attīstības plāna (NAP) īstenošanas iespējamo būtisko ietekmi uz vidi un savlaicīgi novērstu vai mazinātu ar NAP īstenošanu saistītās negatīvās ietekmes uz vidi, tika veikts Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. Novērtējuma rezultātā sagatavotais Vides pārskats (VP) sniedz sabiedrībai informāciju par NAP īstenošanas ietekmi uz vidi un pārskatu par ieteikumiem negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.

VP sabiedriskā apspriešana tika uzsākta 2006.gada 20.martā un tā ilga līdz 28. aprīlim. Sabiedriskās apspriešanas laikā notika konsultācijas ar atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām, vides nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību plašākā izpratnē. VP sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika Rīgā, 2006. gada 4. aprīlī, SIA “Biznesa augstskolā Turība”, Graudu ielā 68.

Pēc sabiedrības un atbildīgo valsts institūciju komentāru saņemšanas un NAP gala redakcijas sagatavošanas VP tika atbilstoši pārskatīts, papildināts un pārskata gala versija iesniegta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.