Nacionālā attīstības padome

Nacionālā attīstības padome ir Ministru kabineta izveidota koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir izvērtēt Latvijas ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskās iespējas, nodrošinot koordinētu valsts un tās teritoriju attīstības plānošanu un uzraudzību.

Padomei ir šādas funkcijas:

  • uzraudzīt teritorijas attīstības plānošanas sistēmas darbību, nodrošinot attīstības plānošanas procesa koordināciju valsts un reģionālā līmenī, kā arī attīstības
  • plānošanas un budžeta plānošanas saskaņotību, sekmējot valsts un tās teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
  • uzraudzīt valsts ilgtermiņa un vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas procesu;
  • nodrošināt komunikāciju un saskaņotu rīcību starp valsts pārvaldes institūcijām, reģioniem, komersantiem, zinātniekiem un sabiedrību.

Padomes ietvaros darbojas Reģionālās attīstības apakšpadome. Apakšpadome ir izveidota, lai sekmētu reģionālās attīstības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes politikas koordināciju, nodrošinot valsts pārvaldes institūciju, plānošanas reģionu, pašvaldību un sociālo partneru organizāciju sadarbību reģionālās attīstības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes politikas izstrādes un īstenošanas jomā.