Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija

20.gadsimtā Latvijai bija vairākas lielas ieceres – neatkarīgas valsts izveidošana un tās atjaunošana, iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Nu šīs ieceres ir piepildījušās, un ir pienācis laiks lemt, kādā Latvijā dzīvot mūsu bērniem un nākamajām paaudzēm.

Tādēļ Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas uzdevumā asoc.prof. Roberta Ķīļa vadītā ekspertu grupa izstrādājusi Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam(Latvija2030).

Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.

Sākot veidot stratēģiju, tika veikts apjomīgs pētnieciskais darbs, analizējot pašreizējo situāciju Latvijas attīstībai būtiskajās jomās. Tam sekoja ekspertu prāta vētras un attīstības stratēģisko dilemmu formulēšana, to sabiedriskā apspriešana publiskajos forumos un tematiskajos semināros. Turpinājumā tika izstrādāti četri attīstības scenāriji, par kuriem tika diskutēts piecos reģionālajos forumos. Balstoties uz šo posmu rezultātiem, tika izveidota stratēģijas pirmā redakcija.

Pēc apstiprināšanas Saeimā 2010.gada 10.jūnijā Latvija2030 kļuva par valsts galveno plānošanas instrumentu ar likuma spēku. Visi tuvākas un tālākas nākotnes stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiks veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem virzieniem un prioritātēm.

1.redakcija

Stratēģijas ziņojumi

Izstrādājot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, dažādu nozaru ekspertu grupa veikusi apjomīgu pētniecisko un analītisko darbu, kas atspoguļots septiņos dažādos ziņojumos. Tajos izanalizētas pašreizējās attīstības tendences Latvijas sabiedrībā, noteikti attīstības sākumpunkti un iezīmēti gan iekšēji, gan ārēji izaicinājumi.

Pamatziņojums
Esošās situācijas analīze un citu valstu valstu pieredzes pētījumi, tēmas un jautājumi, lai uzsāktu debati un konsultācijas ekspertu līmenī.

Pētījumi

Latvijas ekoloģiskās pēdas nospiedums
.pdf fails
Autors: Jānis Brizga, Pasaules Dabas Fonds Latvijā
Valoda: latviešu